غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

همراز

  • آن شب که همه میکده‌ها باز شوند
  • یاران خرابات هم‌آواز شوند
  • فارغ ز رقیب، در کنار محبوب
  • طومار فراقْ بسته، همراز شوند.

18 اسفند 1363