غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

پریشان

  • تا تکیه‌گهت عصای‌ بُرهان باشد
  • تا دیدگهت کتاب عرفان باشد
  • در هجر جمال دوست، تا آخر عُمر
  • قلب تو دگرگون و پریشان باشد.

بهمن 1363