غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

راه

  • فصلی‌ بگشا که وصف رویت باشد
  • آغازگر طُرّه‌ی‌ مویت باشد
  • طومار علوم فلسفه در هم پیچ
  • یارا! نظری‌ که رَه بسویت باشد.

14 اسفند 1363