غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

افسوس!

  • افسوس که عُمر در بطالت بگذشت
  • با بار گُنه، بدون طاعت بگذشت
  • فردا که به صحنه‌ی‌ مُجازات روم
  • گویند که هنگامِ ندامت بگذشت.
  •