غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

شبِ وصل

 • یک امشبی‌ که در آغوش ماه تابانم
 • ز هر چه در دو جهان است روی‌ گردانم[1]
 • بگیر دامن خورشید را دمی‌، ای‌ صبح!
 • که مه نهاده سر خویش را به دامانم
 • هزار ساغر آب حیات خوردم از آن
 • لبان و، همچو سکندر، هنوز عطشانم
 • خدای‌ را! که چه سرّی‌ نهفته‌ اندر عشق
 • که یار در بر من خفته، من پریشانم؟
 • ندانم از شب وصل است یا ز صُبح فراق
 • که همچو مُرغ سحرگاه، من غزلخوانم؟
 • هزار سال اگر بگذرد از این شب وصل
 • ز داستان لطیفش، هزار دستانم
 • مخوان حدیث شب وصل خویش را، هندی‌
 • که بیمناک ز چشمِ بدِ حسودانم.
1 - سعدی با همین سیاق: یک امشبی که در آغوش شاهد شکرمگرم چو عود، بر آتش نهند غم مخورم.