غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

دیدارِ یار

 • عشق نگارْ، سرِّ سوُیدایِ‌ جان ما است
 • ما خاکسار کوی تو تا در توان ما است
 • با خُلدیان بگو که، شما و قصور خویش!
 • آرامِ ما به سایه‌ی‌ سرو روان ما است
 • فردوس و هر چه هست در آن، قسمت رقیب
 • رنج و غمی‌‌ که می‌‌‌رسد از او، از آن ما است
 • با مُدّعی‌ بگو که: تو و «جنّت النعیم»[1]و[2]
 • دیدار یارْ، حاصل سرّ نهان ما است
 • ساغر بیار و، باده بریز و، کرشمه کُن!
 • کاین غمزهْ، روح پرورِ جان و روان ما است
 • این باهُشان و، علم فروشان و، صوفیان
 • می‌‌نشنوند آنچه که وردِ زبان ما است

دی‌‌ 1365

1 - تلمیح به آیه‌ی کریمه‌ی 85 سوره‌ی‌ شعراء (:... وَ اجْعَلْنی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعیم) و آیه‌ی 89 سوره‌ی واقعه (... فَرَوْحٌ وَ رَیْحانٌ وَ جَنَّةٌ نَعیم) می‌باشد.
2 - در دستنوشته‌ی دیگر چنین است: «... جَنَّت‌ نعیم...».