غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

مذهب رندان

 • آنکه دل بگسلد از هر دو جهان، درویش است
 • آنکه بگذشت ز پیدا و نهان، درویش است[1]
 • خرقه و خانقه از مذهب رندان دور است
 • آنکه دوری‌ کُند از این و، از آن درویش است
 • نیست درویش که دارد کُله درویشی‌
 • آنکه نادیده کُلاه و، سر و، جان درویش است
 • حلقه‌ی‌ ذکر میارای‌! که ذاکریا است
 • آنکه ذاکر بشناسد به عیان، درویش است
 • هر که در جمع کسان دعوی‌ درویشی‌ کرد
 • به حقیقت، نه که با ورد زبان، درویش است
 • صوفی‌‌‌ای‌ کو به هوای‌ دل خود شد درویش
 • بنده‌ی‌ همت خویش است، چسان درویش است؟

فروردین 1363

1 - شاعر معاصر، جناب آقای محمدعلی مردانی، با تضمین غزل «مذهب رندان» مخمّسی پرداخته است که بند نخست آن چنین است:هر که شد خاک ره پیر مغان درویش استو آنکه را نیست به عالم غم جان، درویش است.بنده‌ی عشق، به هر عصر و زمان درویش استآنکه دل بگسلد ...