غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

مکتب عشق

 • آنکه دامن می‌زند بر آتش جانم، حبیب است
 • آنکه روزافزون نماید دردِ من، آن خود طبیب است
 • آنچه روح‌افزاست، جام باده از دست‌ نگار است
 • نی‌ مُدرّس، نی‌ مُربّی‌، نی‌ حکیم و، نی‌ خطیب است
 • سرّ عشقم، رمز دردم در خم گیسوی‌ یار است
 • کی‌ به جمعِ حلقه‌ی‌ صوفیّ‌ و اصحابِ صلیب است؟!
 • از «فتوحاتم[1]» نشد فتحی‌ و از «مصباح»، نوری‌[2]
 • هرچه خواهم، در درونِ جامه‌ی‌ آن دلفریب است
 • درد می‌جویند این وارستگانِ مکتب عشق
 • آنکه درمان خواهد از اصحاب این مکتب، غریب است
 • جرعه‌ای‌ می‌خواهم از جام تو تا بیهوش گردم
 • هوشمند از لذّتِ این جُرعه‌ی‌ می‌ بی‌نصیب است
 • موج لُطف دوست، در دریای‌ عشقِ بی‌کرانه
 • گاه در اُوج فراز و، گاه در عمق نشیب است

19 دی‌ 1365

1 - فتوحات مکّیه، اثر گرانسنگ شیخ اکبر، محیی‌الدّین محمدبن عربی است.
2 - مصباح الأنس بین‌المعقول و المشهود فی شرح غیب الجمع و الوجود، اثر معروف محمدبن حمزةبن محمد است که حضرت امام(س) تعلیقات عمیقی بر آن نگاشته‌اند که بضمیمه‌ی تعلیقات آن بزرگوار بر شرح فصوص الحکم منتشر گردیده است.