غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

سخن دل

 • عاشق دوست ز زنگش پیداست
 • بیدلی‌ از دل تنگش پیداست
 • نتوان نرم نمودش به سخن
 • این سخن، از دل سنگش پیداست
 • از در صُلح بُرون ناید دوست
 • دیگر امروز، ز جنگش پیداست
 • می‌‌زده است، از رُخ سُرخش پُرسید
 • مستی‌ از چشم قشنگش پیداست
 • یار امشب پی‌ عاشق‌کشی‌ است
 • من نگویم؛ ز خدنگش پیداست
 • رازِ عِشق تو نگوید «هندی‌[1]»
 • چه کُنم من، که ز رنگش پیداست
1 - حضرت امام(س) نخست «هندی» تخلّص می‌فرموده و همه‌ی قطعاتی که دارای تخلص هندی است متعلّق به دوران جوانی معظّمُ‌له می‌باشد. گفتنی است که: این دسته از اشعار آن حضرت، از سلاست، طراوت و روانی خاصّی برخوردار است.