غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

آفتاب نیمه‌شب

 • ای‌ خوب رُخ که پرده‌نشینی‌ و بی‌حجاب!
 • ای‌ صدهزار جلوه‌گر و، باز در نقاب[1]و[2]
 • ای‌ آفتاب نیمه‌شب، ای‌ ماه نیمروز!
 • ای‌ نجم دوربین! که نه ماهی‌، نه آفتاب
 • کیهان طلایه‌دارت و خورشید سایه‌ات
 • گیسوی‌ حور خیمه‌ی‌ ناز تو را، طناب
 • جانهای‌ قدسیان همه در حسرتت به سوز
 • دلهای‌ حوریان همه در فُرقتت کباب
 • انموذَج[3]جمالی‌ و، اسطوره‌ی‌ جلال
 • دریای بیکرانی و، عالم همه سراب
 • آیا شود که نیم نظر سوی ما کنی‌؟
 • تا پرده گشوده، کوچ نماییم از این قُباب
 • ای‌ جلوه‌ات جمالْ‌ده هرچه خوبرو
 • ای‌ غمزه‌ات هلاکْ کنِ هرچه شیخ و شاب
 • چشم خراب دوست خرابم نموده است
 • آبادی‌ دو کوْن به قربانِ این خراب.
1 - فیّاض لاهیجی با همین وزن و قافیه:بنشین که با رخ تو ندارم قرار و تابعمر عزیز من، چه به رفتن کند شتاب!
2 - هاتف اصفهانی گفته است:با صدهزار جلوه برون آمدی که منبا صدهزار دیده تماشا کنم تو را.
3 - انموذج: نمونه، معرب انمونه.