غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

خانقاهِ دل[12]

 • ألا یا أیها السّاقی‌! برون بر حسرت دلها
 • که جامت حل نماید یکسره اسرار مشکلها[1]
 • به می‌ بر بند راه عقل را از خانقاه دل
 • که این دارالجنون هرگز نباشد جای‌ عاقلها
 • اگر دل‌بسته‌ای‌ بر عشق جانان، جای‌ خالی‌ کن!
 • که این میخانه هرگز نیست جز مأوای‌ بیدلها
 • تو گر از نشئه‌ی‌ می‌ کمتر از آنی‌، به خود آیی‌
 • برون شو! بیدرنگ از مرز خلوتگاه غافلها
 • چه از گلهای‌ باغ دوست رنگ آن صنم دیدی‌
 • جدا گشتی‌ ز باغ دوست دریاها و ساحلها[2]
 • تو راه جنت و فردوس را در پیش خود دیدی‌
 • جدا گشتی‌ ز راه حق و پیوستی‌ به باطلها
 • اگر دل داده‌ای‌ بر عالم هستی‌ و بالاتر
 • به خود بستی‌ ز تار عنکبوتی‌ بس سلاسلها

28 دی‌ 1367

1 - حافظ با همین وزن و قافیه:الا یا ایّها السّاقی! ادر کأساً و ناوِلهاکه عشق آسان نمود اوّل، ولی افتاد مشکلها.فیّاض لاهیجی نیز:الا یا ایّها السّاقی! ادر کأساً و ناولهاکه اقبال تو آسان کرد بر ما حل مشکلها.بیدل دهلوی نیز:جنون آنجا که می‌گردد دلیل وحشت دلهابه فریاد سپند از خود برون جسته است محفلها.حزین لاهیجی نیز:عنان ریز است از هر سو سپاه عشق بر دلهانپرسد سیل بی‌زنهار هرگز راه منزلها.
2 - در دستنوشته‌ی دیگر: جدا گشتی ز باغ یار ...