غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

لب دوست

  • گرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما
  • غم نباشد، چو بود مهر تو اندر دل ما[1]
  • حاصل کوْن و مکان، جمله ز عکس رخ توست[2]
  • پس همین بس که همه کوْن و مکانْ حاصِل ما
  • جمله اسرارِ نهان است درونِ لب دوست
  • لب‌گشا! پرده برانداز از این مشکِل ما
  • یا بکش با برَهان زین قفس تنگ مرا
  • یا برون ساز ز دل این هوس باطل ما
  • لایق طوْف حریم تو نبودیم اگر
  • از چه رو پس ز محبت بسرشتی‌ گِل ما؟
1 - حاج ملّا هادی سبزواری (اسرار) با همین وزن و ردیف سروده است:اختران پرتو مشکوة دل انور ماستدل ما مظهر کل، کل همگی مظهر ما.
2 - حافظ نیز فرموده است:هر دو عالم یک فروغ روی اوستگفتمت پیدا و نهان نیز هم.