زندگی نامه احمد خمینی

حدیث بیداری

 

حدیث بیداری

                                                                              خمین/ زادگاه امام خمینی

«روز کوثر» بود. در حالی که سال 1320 هجری قمری از نیمه
می‏گذشت مولودی در ایران دیده به جهان گشود که بعدها با قیام الهی
خویش سرنوشت ایران و جهان اسلام را دگرگون ساخت و انقلابی را
پدید آورد که قدرتهای مسلّط جهان و تمامی دشمنان آزادی و استقلالِ
ملتها، از همان آغاز در برابرش صف کشیدند و برای سرکوبی‏اش به
میدان آمدند. اما به فضل الهی تاکنون در مصاف با کار بزرگ او، و
اندیشه و مکتبی که وی حامی و منادی آن بود ناتوان و درمانده‏اند.

آن روز کسی نمی‏دانست این همان است که فرداها دنیا او را به نام
«امام خمینی» خواهد شناخت. همانکه وقتی قیام خویش را آغاز کند،
در برابر بزرگترین قدرتهای جهان خواهد ایستاد و از استقلال کشور و
مجد امت اسلام دفاع خواهد کرد و احیاگر دین خدا در عصر مسخ
ارزشها خواهد شد.