زندگی نامه احمد خمینی

پیشگفتار


پیشگفتار
 
 
     در این اثر، سرفصلها و مهمترین وقایع
دوران زندگی امام خمینی از تولد تا رحلت با
نگاهی تحلیلی و در عین حال اجمالی و
اشاره‏ای، مرور شده‏اند. هر چند که ترسیم ابعاد
شخصیت امام خمینی و توضیح ادوار زندگانی
بزرگی چون او در یک مقاله و یک کتاب، دریای
بی‏انتها در کوزه ریختن است، اما به قدر توان
باید تلاش کرد؛ بویژه آنکه علاقه‏مندان امام در
خارج کشور بارها ارائۀ خلاصه‏ای از وقایع
زندگی و آثار و آرمانهای آن حضرت را خواستار
شده‏اند. بر همین مبنا در نوشتۀ حاضر از بیان
جزئیات حادثه‏ها و درج سندها و نقل گفته‏ها ـ
مگر در موارد ضروری ـ پرهیز شده و در همین
حال کوشش گردیده تا مطلبی از رخدادهای مهم
دوران زندگی امام که به نحوی مرتبط با او و یا
زمینه‏ساز حرکت و موضع آن حضرت در
مسائل مهم بوده است ـ هر چند به اشاره ـ از قلم
نیفتد.
     در بیان روند حوادث زندگی امام در این


مقاله بر اصالت اندیشه، و تقدم تربیت و
تهذیب، و تأثیر بعد معنوی و علمی امام
خمینی در مسیر زندگی و مبارزات او تأکید شده
است.
     جامعیت، وحدت شخصیت و انسجام
مکتب فکری امام خمینی است که قیام او و
انقلاب اسلامی را فراتر از مسائل و تحولات
یک کشور و یک جامعه تفسیر می‏کند؛ پس
بررسی مقطعی خاص و یا بعدی از شخصیت او
کافی برای شناخت اندیشه و راه و رسمش
نیست و آن بزرگ را باید در تمامیت عقیده و
ایمان و عملش، و در همۀ ادوار زندگی‏اش
شناخت؛ و این مقاله را نگاهی است گذرا بر آن
عرصۀ وسیع و رفیع.
     سعی ما بر آن است تا هرگونه جمع‏بندی از
وقایع اتفاقیه و تحلیل مواضع افراد و جریانات
سیاسی و فکری را منطبق و برگرفته از مواضع و
رهنمودهای حضرت امام ارائه نماییم؛ در عین
حال طبعاً این نوشتار مصون از خطا و اشتباه
نیست و از مورخین متعهد و آشنایان با مبانی
فکری و زندگی امام خمینی انتظار می‏رود
کاستیها و احیاناً خطاهای مقاله را یادآور شوند.
 
حمید انصاری
آذر 1373