گرانی کتاب های درسی

  • امسال شاهد افزایش میانگین ۲۲ درصدی قیمت کتاب‌های درسی به دلیل افزایش هزینه های چاپ بوده ایم که البته نسبت به افزایش ۲۵ درصدی سال گذشته، مقداری کاهش داشته است.