ورشکستگی سینماها

  • رئیس انجمن سینماداران عنوان کرد؛‌

    محمد قاصداشرفی رییس انجمن سینماداران با اشاره به قرارگیری سینماها در وضعیت بحرانی بیان کرد که ۸۷ سینما در کل کشور به صاحبان فیلم‌ها بدهی دارند.