موسسه های خیریه

  • سامانه ای تهیه شده و با توجه به عملکرد موسسه های خیریه، آنها از مالیات معاف می شوند. در این سامانه کمک های موسسه های خیریه شفاف سازی و اطلاعات خانواده ها و دهک اقتصادی به آنها اعلام می شود.