منصور پورمیرزایی و خاطره تلخ از نبود سیامند رحمان در پارالمپیک ت