لندر ماه

  • یک لندر ماه که قرار است در روزهای آینده به فضا پرتاب شود، چهار چشم مخصوص برای ردیابی شیوه تعامل انبوه دود و غبار تولید شده توسط موتور فضاپیما، هنگام فرود روی ماه با سطح سیاره دارد.