خطر فروریختن سقف خانه کنار ورزشگاه نساجی

  • جی پلاس

    تصویری از تجمع هواداران نساجی روی بام خانه ای مستهلک و فرسوده منتشر شده که هر آن احتمال یک فاجعه انسانی و فرونشستن ساختمان و به خطر افتادن جان این جوانان مانند آنچه دو دهه قبل در ورزشگاه شهید متقی ساری رخ داد، می رود.