خاطره عروس امام از برخورد ایشان با تنگ نظران نسبت به حضور بانوان