تاریک شدن یک ستاره

  • پژوهشگران ژاپنی سعی دارند با استفاده از داده‌های یک ماهواره هواشناسی، معمای مربوط به تاریک شدن یک ستاره را حل کنند.