تاثیر نمک بر کلیه

  • جی پلاس / نتایج یک مطالعه وسیع نشان داد؛

    یک مطالعه پزشکی اخیر تأثیر نمک اضافی در وعده های غذایی را بر سلامت کلیه ها به وضوح نشان داد.