ایموجی جدید

  • در مجموع نسخه ۱۴ یونیکد ۸۳۸ کاراکتر به متن استاندارد اضافه می کند. از میان ۸۳۸ کاراکتر، ۳۷ مورد ایموجی‌های جدیدی هستند که پیش از پایان امسال و در طول سال ۲۰۲۲ به دستگاههای کاربران راه پیدا می کنند.