ابر بدهکاران بانکی

  • توضیحات سخنگوی قوه قضاییه؛

    اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک‌ها هر از چند گاهی لیستی برای ما می‌فرستند که ما نمی‌دانیم لیست همه بدهکاران است یا بخشی از آنها. اقداماتی انجام دادیم و بخش زیادی از معوقات بانکی وصول شد. اینکه صرفا به ما یک لیست بدهند کافی نیست، باید بدهکاران با ارقام بیشتر و میزان وثایق آن‌ها را به ما اعلام کنند.