آب کافی

  • در روزهای گرم تابستان توصیه می‌شود حتما نوشیدن روزانه 1/5 تا 2 لیتر آب موردتوجه باشد. البته برای نوشیدن آب نباید منتظر احساس تشنگی بود زیرا این حالت بیانگر کاهش رطوبت بدن است. همچنین کاهش آب بدن حالت فقط با احساس تشنگی همراه نیست و بسیاری مشکلات دیگر نیز می‌تواند ناشی از مصرف ناکافی آب و مایعات باشد.