کدام دانشجویان نمی توانند وام بگیرند؟

  • طبق گفته رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، اساس قانون مصوب مجلس وام متعلق به دانشجویان غیر شاغل است و دانشجویان شاغل، بورسیه و دانشجو معلمان شامل دریافت وام تحصیلی نمی‌شوند.