چرا پس از مرگ این هنرمندان را شناختیم؟

  • اولین بار اسم‌شان را در پیام‌های تسلیت دیدیم و تازه شناختیم‌شان. خودشان را که نه، فقط اسم‌شان را.بزرگانی که کم برای فرهنگ و هنر سرزمین‌مان مایه نگذاشتند اما چون زندگی در شهر و دیار خود را به زیستن در تهران ترجیح دادند، گمنام ماندند و گمنام هم رفتند و سهم آنان فقط پیام تسلیتی بود و حسرتی برای ما که آنان را نشناختیم.