شرایط طرح تبدیل حواله های دیگنیتی و فیدلیتی به رسپکت2