دیدگاه امام نسبت به حضور زنان

  • مقاله؛

    از شاخصه های اصلی تصمیم گیری های امام نسبت به دیگر مراجع و روحانیون بلند پایه در دوره های مختلف، حساسیت ایشان نسبت به مسائل مختلف با توجه به شرایط زمان و مکان است که این موضوع نشان دهنده انعطاف پذیری شان با توجه به شرایط جدید است. از جمله این مسائل، حضور زنان در اجتماع است.