اتفاق وحشتناک در آسیا؛ کشف جسد مدیر تدارکات میانمار