sport

برخی موادغذایی را نباید قبل از ورزش کردن مصرف کرد، و این نکته ای کلیدی برای یک تمرین خوب ورزشی است.