sport

فعالیت‌­های ورزشی به واسطه اینکه سبب تخلیه هیجان می‌­شوند می‌­توانند برخی از عواطف منفی، تضاد و تعارضات درونی فرد را…