life

برای کاهش دردهای میگرن می توان از ورزش یوگا استفاده کرد.