life

زندگی با مردهای بدبین و شکاک کار چندان ساده ای نیست، اما می توان با راهکارهایی به حل این مشکل در زندگی مشترک کمک کرد